Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy i Satserups IBF

Vi vill bedriva våra aktiviteter så att de utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Droger i alla former är negativt för all typ av verksamhet. Nedanstående riktlinjer och handlingsplaner behandlar detta.

Vår policy innebär för ungdomar under 18 år:
Ingen alkohol får förtäras av person under 18 år.
Rökning eller snusning får ej förekomma.
Dopningspreparat eller narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras. Detta är också enligt lag förbjudet.

Vår policy innebär för våra medlemmar över 18 år och förtroendevalda:
Alkoholförtäring i samband med aktiviteter (träning, tävling, läger och liknande) är ej tillåtet. Dock får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, om det inte sker i samband med tävling.
Langning får inte ske.
Rökning får inte ske i föreningens lokaler.
Vi ser helst inte heller snusning vid ovanstående tillfälle.
Dopning och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas.

Vår policy innebär för styrelsen:
Styrelsen skall se till så att berörda är välinformerade om föreningens drogpolicy.
Styrelsen skall vara uppdaterad på policyns innehåll.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.
Styrelsen är att jämföra med förtroendevalda och lyder under dessa riktlinjer.

Så här gör vi om vår alkohol- och drogpolicy inte hålls:

Åtgärd om ungdom felar:
Påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse/för diskussion med berörd. Vidare tas en föräldrakontakt. Vid upprepning kan påföljd såsom avstängning bli aktuell.

Åtgärd om vuxen felar:
Påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om man är påverkad vid aktivitet avvisas/avstängs man omgående, därefter diskussion om anledning etc. Vid upprepning kan påföljd såsom avstängning/uteslutning bli aktuell. Förekomst av dopning och narkotikamissbruk medför direkt avstängning.

Så här gör vi för att sprida vår alkohol- och drogpolicy till våra medlemmar och andra:
Alla styrelserepresentanter och övriga förtroendevalda tar del av drogpolicyn.
Uppdatering görs varje år i samband med årsmötet.
Information sker via vår hemsida.

Policyn anslås i föreningens lokaler och kan skickas ut i första byabladet efter årsmötet varje år.

Denna policy antogs vid Satserups IBFs styrelsemöte den 15 februari 2016 och gäller från denna dag.

Styrelsen i Satserups IBF

Annonser